အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရန္ေခၚယူၿခင္း


အၿမဲတမ္း၀န္ထမ္း

လစ္လပ္ေနရာ :3ေနရာ
အလုပ္အကိုင္
:လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာတပ္ဆင္မႈ ့မ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား
အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား
:လွ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊ CATV တီဗီြလိုင္းသြယ္တန္းၿခင္း၊အင္တာနက္လိုင္းမ်ားသြယ္တန္းၿခင္း
အလုပ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာစည္းမ်ည္းမ်ား
:ကုမၸဏီစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္းလိုက္နာရမည္။
၀င္ေရာက္ႏိုင္ေသာအာမခံမ်ား
:၀န္ထမ္းအာမခံ ၊ က်န္းမာေရးအာမခံ ၊ ကုမၸဏီမွေထာက္ပံ့ေၾကးမ်ား ၊အလုပ္အာမခ
ေရြးခ်ယ္မည့္ပံုစ
:Interview
 

၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားလိုသူသည္ မိမိ၏ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ႏွင့္အတူလာေရာက္ Interview ေၿဖဆိုႏိုင္ပ သည္။

အစမ္းခန္ ့ကာလ 3လ

▼ ဆက္သြယ္ရန္ ▼

TEL 047-311-8001
ဆက္သြယ္ရန္အခ်ိန္:တနလၤာ~စေန 8:30~18:00 (စေနေန ့ႏွင့္အစိုးရရုံးပိတ္ရက္မ်ားအလုပ္နားပါသည္။)
တာ၀န္ခ:Hada

ယခုစာမ်က္ႏွာ၏အေပၚဆံုးသို