လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္းအရာ

မိမိတို ့ Client ၏ယံုၾကည္အားထားရေသာကုမၸဏီအၿဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္လွ်က္ပါသည္

ေန ့စဥ္ႏွင့္အမွ်တိုးတက္ဖြံ ့ၿဖိဳးေနေသာဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီတို ့၏လိုအပ္ ခ်က္မ်ားကိုၿဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္၊ ဆက္သြယ္ေရးInfrastructure ႏွင့္ေရႊ ့ေၿပာင္းဆက္သြယ္ေရးတပ္ဆင္ မႈ ့စသည့္လုပ္ငန္း အေတြ ့အၾကံဳမ်ားၿဖငCATV Optical CommunicationMobile operatorsBusiness Amenitiesစသည္ၿဖင့္အပိုင္းသံုးပိုင္းခြဲ၍ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။

【 1. CATV Optical Communication 】

① CATV

 1. တီဗြီလိုင္းမမိၿခင္းကိုစစ္ေဆးၿခင္း၊လိုင္းမိရန္စက္တပ္ဆင္ၿခင္း၊ၿပင္ဆင္ၿခင္း
 2. CATV စက္ကိ႐ိယာမ်ားတပ္ဆင္ၿခင္း
 3. တီဗီြလိုင္းအသစ္ယူသည့္ Customer မ်ားအတြက္အိမ္တိုင္ရာေရာက္သြားေရာက္တပ္ဆင္ၿခင္း
 4. CATV ကိရိယာမ်ားကိုထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း
CATV幹線工事中② Optical network

 1. Optical fiber ၾကိဳးမ်ားကိုတပ္ဆင္ၿခင္း
 2. Optical fiber ၾကိဳးမ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း
光ケーブル接続③ FTTH ( Fiber to the Home)

 1. Optical fiber cable ၾကိဳးမ်ားကို အိမ္သို ့သြယ္တန္းၿခင္း
 2. Optical fiber cable ၾကိဳးမ်ားထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း④ ဒီဂ်စ္တယ္ၿဖင့္အသံလႊင့္ၿခင္းဆိုင္ရာစစ္ေဆးၿပင္ဆင္ၿခင္း

【 2. Mobile operators 】

① Mobile ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးတိုင္တည္ေဆာက္ၿခင္း

 1. Mobile ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးတိုင္တည္ေဆာက္ရန္ေၿမေနရာစံုစမ္းၿခင္း၊ ညွိႏႈိင္းၿခင္း၊ တည္ေဆာက္ၿခင္း
 2. Mobile ဖုန္းဆက္သြယ္ေရးတိုင္တည္ေဆာက္ၿခင္း② PHS ဧရိယာတိုင္ေထာင္ၿခင္း

 1. PHS ဧရိယာတိုင္တည္ေထာင္ရန္ေၿမေနရာစံုစမ္းၿခင္း၊ညွိႏႈိင္းၿခင္း၊ တည္ေဆာက္ၿခင္း
 2. PHS ဧရိယာတိုင္တည္ေထာင္ၿခင္း

【 3. ေနေရာင္ၿခည္စြမ္းအင္သံုးလွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ၿခင္းလုပ္ငန္း 】

 1. ေနေရာင္ၿခည္စြမ္းအင္သံုး၍လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ဆိုလာၿပားတပ္ဆင္ၿခင္းမ်ား၊တပ္ဆင္မည့္
  ေနရာရွာေဖြၿခင္းစသည့္လုပ္ငန္းမ်ား
 

【 4. Business Amenities 】

① Eco

 1. ေနစြမ္းအင္ၿဖင့္လွ်ပ္စစ္ထုတ္ၿခင္း

   ・ေနစြမ္းအင္ၿဖင့္လွ်ပ္စစ္ထုတ္ၿခင္းအတြက္အၾကံေပးၿခင္း၊တည္ေဆာက္ေပးၿခင္း
 1. LED မီးလံုးမ်ားေရာင္းခ်ၿခင္း၊တပ္ဆင္ၿခင္း

   ・LED မီးလံုးမ်ားေရာင္းခ်ၿခင္း၊တပ္ဆင္ၿခင္း
太陽光発電
 1. ဘက္ထရီၿပန္လည္အားၿဖည့္ၿခင္း

   ・ဘက္ထရီအိုးအေဟာင္းမ်ားကိုအသစ္အတိုင္းၿဖစ္ေအာင္ၿပန္လည္အားၿဖည့္ေသာနည္းပညာၿဖင့္ အားၿဖည့္၍ေရာင္းခ်ၿခင္း② Home security လုပ္ငန္း

 1. လံုၿခံဳေရးကင္မရာတပ္ဆင္ၿခင္း
 2. IP အင္တာနက္အတြက္အၾကံေပးၿခင္း၊တပ္ဆင္ၿခင္း၊ေစာင့္ေရွာက္ၿခင္း
 


ယခုစာမ်က္ႏွာ၏အေပၚဆံုးသို